بررسی سوانح ناوگان ریلی جنوب شرق در سال 1382

بررسی سوانح ناوگان ریلی جنوب شرق در سال 1382

بررسی سوانح ناوگان ریلی جنوب شرق در سال 1382

بررسی سوانح ناوگان ریلی جنوب شرق در سال 1382

 فرمت ورد

6 صفحه

ماه

لکو

واگن

خط

فروردین

 

 

 

اردیبهشت

 

45000000

42228000

خرداد

 

 

15000000

تیر

1300

 

 

مرداد

 

200000

 

3700000